Język polski w klasach czwartych

Niedawno uczniowie klas czwartych tworzyli w trakcie lekcji języka polskiego obrazkowe słowniki ortograficzne. Dzięki takiej aktywności dzieci utrwaliły wiadomości oraz powtórzyły poznane wcześniej reguły pisowni. Ortografia da się lubić!