INDYWIDUALIZACJA

indywidualizacja 

 

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

 

W naszej szkole odbywają się zajęcia w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania w Oxford Primary School”

 

Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POKL.09.01.02-24-174/12-00


Poddziałanie: 9.1.2


Okres realizacji: 06.05.2013 r. – 06.04.2014 r.


Wartość projektu: 30 000 PLN, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% Budżet Państwa


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Celem głównym
projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I – III Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary School w Bielsku-Białej dostosowane do ich potrzeb edukacyjnych w okresie 2013 – 2014.


Cele szczegółowe:

1. Wzrost umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów i uczennic objętych projektem.

2. Wzrost umiejętności sportowych uczniów i uczennic objętych projektem.

3. Wzrost umiejętności artystycznych uczniów i uczennic objętych projektem.

4. Stworzenie w szkole objętej wsparciem warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez doposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.